Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.

63/2018

RB nr 63/2018 z dnia  13.06.2018

Zawarcie umowy

 

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 13-06-2018 r. wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (Zamawiający) a Wykonawcą: Konsorcjum Energoaparatura S. A. (Pełnomocnik) i Apator Mining Sp. z o. o. (Członek), której przedmiotem jest „Wykonywanie remontów ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych na napięcie 3,3 kV dla kopalń JSW SA”. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy i przewiduje wynagrodzenie płatne za każdą wykonaną usługę, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego kalkulacją kosztów sporządzaną w oparciu o ustalone umową ceny jednostkowe remontów poszczególnych urządzeń i części zamiennych. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 120 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktur. Łączną wartość wynagrodzenia Wykonawcy określono na 5 880 401,08 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta jeden złotych 08/100) netto, przy czym dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku niewykorzystania przed upływem terminu jej obowiązywania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego umowy.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości urządzeń i podzespołów objętych usługą na okres 12 miesięcy od dnia podpisania przez strony pozytywnego protokołu jej odbioru.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych m.in. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (1% wynagrodzenia brutto niewykonanej części zlecenia za każdy dzień opóźnienia jednak nie mniej niż 100 zł) i za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z powodu opóźnień trwających dłużej niż 7 dni lub nienależytego wykonywania (10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy). Dopuszczalne jest żądanie odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych przy zawieraniu umów tego rodzaju.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.